De Eurowoning

Vraag aan het bestuur

Eurowoningen Toekomst-bestendig

Afvalkalender

Buurtpreventie

Wonen in een Eurowoning

In de wijk Rozendaal liggen in totaal 476 woningen, verdeeld over 12 pleinen. De drive-in woningen zijn gebouwd in de jaren 70.

‘Wegwijs in Rozendaal’ is een handleiding voor nieuwe bewoners van de wijk Rozendaal om snel de weg te vinden in onze wijk. Binnen onze wijk is een aantal regels van toepassing om een leefbare woonomgeving en het speciale karakter van onze wijk in stand te houden.

Het uiterlijk van de woningen

Uniformiteit woningen Bij de opstelling van het bestemmingsplan Rozendaal in de jaren 1974-1976 heeft het behoud van een zekere uniformiteit binnen de wijk voorop gestaan. Volgens de ‘bijzondere bepalingen’ bij de koopakte van de woning moeten het onderhoud en het uiterlijk van de woningen voldoen aan de door de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leusden gestelde of te stellen eisen. Veranderingen aan het uiterlijk van de woning werden door de gemeente officieel niet toegestaan. De wetgeving is inmiddels wat soepeler geworden, maar het bestuur staat nog steeds achter het streven naar zoveel mogelijk uniformiteit van de woningen om het speciale karakter van de wijk in stand te houden. Kleur houtwerk Belangrijk hierbij is om de garage en de voordeur in de oorspronkelijke kleur te houden. De originele beits hiervoor is Sikkens Cetol ebben 020.

Erfafscheiding

Achtertuin 
De diepte van elke tuin is 10.20 meter, gemeten in het verlengde van de zijmuren vanaf de uitspringende hoeken van de achtergevel. Dat wil zeggen dat onder het achterbalkon niet gemeten moet worden vanaf de pui van de eigen woning maar vanaf de hoek van de pui van de naastliggende woning. De tuinafscheidingen aan het einde van de tuin maken op deze manier een ronding. Let op: de afscheiding met de buren loopt in het midden van de zijmuur. Bij het plaatsen van palen voor een schutting moet hiermee rekening worden gehouden, tenzij u samen met de buren een afscheiding maakt. Om misverstanden bij onderhoud en snoeiwerkzaamheden te voorkomen, wordt het in standhouden van een duidelijke erfafscheiding aan de achterzijde van de tuin sterk aanbevolen. De Groenstichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die in de tuin ontstaat door het ontbreken van een duidelijke tuinafscheiding. Het is niet toegestaan de tuin uit te breiden door annexatie van openbaar terrein. De aanleg van een al dan niet tijdelijk pad naar de tuin door het gemeenschappelijk groen is alleen toegestaan in overleg met de beheerder en mag niet bestaan uit bestrating of iets dergelijks.

Let op bij werkzaamheden in de tuin: 
Aan de achterkant van de woning zijn kabels gelegd voor het radio- en TV net. Dit kabelnet ligt op ca. 60 cm. diepte in de grond in het verlengde van de voordeur. Elke woning heeft een eigen kabelaansluiting. Er kunnen achter uw woning meerdere kabels van buren in de grond liggen op een afstand van 30 cm. – 300 cm. gemeten vanuit de muren van de woning. De ingegraven kabels lopen dus schuin onder het achterterras gemeten vanuit de hoek van de tuinkamer naar de volgende tuinkamer van uw buren. Bij de woningen met aan de achterzijde van de tuin een grijze verdeelkast (net buiten de tuin) dient men extra op te letten, daar in deze tuinen kabels naar deze verdeelkasten lopen.

Voorzijde woning 
De erfafscheiding aan de voorzijde van de woningen loopt eveneens in het verlengde van de zijmuren. De bloembak zelf behoort echter in zijn geheel bij de woning. De erfgrens loopt dus niet dwars door de bloembak heen, maar loopt wel weer door aan de voorkant van de bloembak aan de straatzijde.

Bouwregels

Ook bewoners van de wijk Rozendaal willen soms iets bouwen in de tuin of aan de woning. Na de afschaffing van het Bouwbesluit heeft de gemeente Leusden een Welstandsnota uitgebracht, waarin zowel algemene criteria als welstandscriteria per wijk zijn opgenomen voor aan- en verbouw. Voor gedetailleerde informatie: zie de Welstandsnota op de website van de gemeente Leusden (www.leusden.nl) of neem contact op met Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente Leusden.

Tuinafval, Chemisch afval en Grof vuil

Tuinafval, bestaande uit gras, onkruid, blad, planten, struiken en snoeihout, kunt u kwijt bij de permanente tuingroendepots o.a. bij Azuriet (overzijde Middenweg tegenover Essex), Wierickewijk (overzijde Noorderinslag tegenover Bohemen) en hoek Torenakkerweg bij Calabrië. Het is niet toegestaan tuinafval in het openbaar groen te deponeren. Natuurlijk kunt u dit ook in uw GFT-bak kwijt. Grofvuil, zoals puin, hout, glas (voor zover niet geschikt voor de glasbak), papier, ijzer, tegels, hekwerk en gaas kunt u afgeven op afvalstation ’t Spieghel bij de oprit c.q. afslag / carpoolplaats van de A28. De openingstijden leest u op de website van ’t Spieghel. Denk erom: voor het afvoeren van grof tuinafval / grofvuil en chemisch afval naar ‘t Spieghel heeft u een stortpas nodig die u ontvangt wanneer u de gemeentelijke reinigingsrechten betaald heeft. Deze kaart ontvangt u van de gemeente. Bent u nieuw in onze wijk, vraag de vorige bewoners dan om deze kaart.

Voorkom wortelschade

Aan de voorzijde van de woningen bij de bloembak ligt de afvoerpijp van zowel badkamer/toiletten/keuken als van het hemelwater. Al verschillende malen is door wortels van grote bomen en/of struiken in de bloembak deze afvoer verstopt geraakt met als gevolg een overstroming binnen de woning van o.a. toiletten doordat het afvoerwater terugloopt. Ook de controleput van de afvoer kan schade oplopen. Daarom het dringende advies om geen grote bomen of struiken in de bloembak te planten. Een bewoner is zelf verantwoordelijk voor deze schade.

Huisvuil
Met ingang van juli 2017 wordt restafval niet meer opgehaald maar moet gedeponeerd worden in de vuilcontainers die op verschillende plaatsen in de wijk zijn geplaatst. Hiervoor heeft u een stortpas nodig, die niet op naam maar op woning staat geregistreerd.
PMD-afval (plastic, metaalafval en drinkpakken) wordt éénmaal in de twee weken op dinsdag opgehaald. GFT-afval wordt in de regel ook éénmaal in de twee weken opgehaald, maar op maandag. Met de feestdagen kan hiervan worden afgeweken. In de zomermaanden wordt elke week GFT-afval opgehaald. Papier wordt eveneens éénmaal per twee weken opgehaald, maar op woensdag. Om vervuiling van de wijk te voorkomen wordt aangeraden het mee te geven papier op deugdelijke wijze samen te binden. Zie voor het ophaalschema www.leusden.nl
Parkeren
U wordt dringend verzocht uw auto(‘s) in de garage en/of op de oprit van uw huis te parkeren. Bezoekers kunnen dan gebruik maken van de in beperkte mate aanwezige parkeerplaatsen op de openbare weg en op de pleinen. Zorg bij het parkeren op de openbare weg dat u zo dicht mogelijk langs de kant staat. Het op andere wijze parkeren kan in bepaalde gevallen het in- en uitrijden van overige pleinbewoners belemmeren of tot verkeersonveilige situaties leiden. Vooral parkeren in de bochten bij de toegang tot de pleinen levert problemen op. Toegankelijkheid hulpvoertuigen Brandweer en ambulance moeten te allen tijde een woning op het plein kunnen bereiken. Bij een verkeerd geparkeerde auto loopt u het risico dat uw auto wordt beschadigd of verwijderd. Tevens kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van eventuele beschadiging aan hulpvoertuigen. De doorgankelijkheid voor hulpvoertuigen wordt regelmatig getest. Op de draaihavens en de plaatsen waar de trottoirbanden geel zijn mag in de wijk niet worden geparkeerd.
Bedrijf | Kantoor aan huis

De gemeente geeft toestemming voor het uitoefenen van een beroep of bedrijf in de Eurowoningen, mits het hoofddoel bewoning blijft. Maak in voorkomende gevallen uw bezoekers erop attent dat men goed parkeert. Het komt maar al te vaak voor dat er onnodig overlast wordt veroorzaakt doordat bezoekers zich niet aan de parkeerregels houden en bij de buren parkeren!

Huisdieren

Een huisdier kan een bron van genoegen zijn voor veel mensen. Voor anderen echter een bron van ergernis wegens dierlijke uitwerpselen op  paden en speelvelden. Laat uw hond zijn/haar behoefte doen buiten het looppad en niet op de speelterreinen of de gazons. 

Opruimen hondenpoep 
Het is in de gemeente Leusden verplicht binnen de bebouwde kom hondenpoep op te ruimen. Daartoe is een flink aantal (honden)afvalbakken geplaatst. In de bermen met ruw gras, die maar 1 of 2 keer per jaar worden gemaaid, mag de poep blijven liggen. Met het oog op de gezondheid wordt echter aangeraden de poep daar toch op te ruimen: hondenpoep is een bron van infectie. 

Losloopgebieden 
Verder is het in de gemeente Leusden verboden honden binnen de bebouwde kom los te laten lopen. Slechts op een drietal plaatsen mogen honden los lopen. Kijk hiervoor op de website van de gemeente Leusden.

Verplichte bijdrage

Elke eigenaar van een woning in de wijk Rozendaal is op grond van de koopovereenkomst automatisch verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen aan het bestuur van de Groenstichting Rozendaal voor het in stand houden en de exploitatie van de voorzieningen in de wijk. De hoogte van deze bijdrage wordt in de algemene bestuursvergadering van oktober vastgesteld voor het daarop volgende jaar. In geval van verhuur van de woning blijft een eigenaar aansprakelijk voor het betalen van deze bijdrage. Ook wanneer met een eventuele huurder is overeengekomen dat laatstgenoemde deze bijdrage betaalt. Bij in gebreke blijven van het betalen van de verschuldigde bijdrage zal deze rechtens worden gevorderd. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de eigenaar. Bovendien kan de Groenstichting in dergelijke situaties de aansluiting van de woning op het kabelnet verbreken en de toegang tot de voorzieningen in het park ontzeggen.

Wijze van betaling 
De jaarlijkse bijdrage per woning kan voor nieuwe bewoners en vanaf 1 januari 2017 voor alle bewoners alleen nog maandelijks via een automatische incasso worden betaald. Heeft u hierover vragen, dan kunt u zich wenden tot de penningmeester. Ook kunt u een briefje sturen naar Dolomietenpad 1, 3831 EX Leusden t.a.v. de penningmeester.

Verhuizen

Gaat u verhuizen, geef dit dan door aan de penningmeester en/of de beheerder en uw pleinvertegenwoordiger. Zo mogelijk onder opgave van uw nieuwe adres en de naam van de nieuwe bewoner. Vergeet niet de toegangspasjes en sleutels van zwembad en tennisbaan in te leveren bij de beheerder. In verband met de administratie van verstrekte sleutels en pasjes voor tennisbaan en zwembad en de inning/verrekening van de geldelijke bijdrage is het noodzakelijk over een correct en actueel adressenbestand te beschikken.

Technische informatie over de woning

Constructie en materialen
Fundering:                 
beton op staal
Vloeren:                       gewapend beton
Bouwmuren:               wanden tussen woningen van beton
Kopgevels:                  van beton, uitgevoerd met luchtspouw
Dak:                             plat dak, uitgevoerd in gewapend beton, voorzien van isolatieplaten waarop een bitumeuze dakbedekking
Gevel:                          uitgewassen betonelementen
Separatiewanden:     sandwich-elementen met gipsafwerklaag
Kozijnen:                      entreepui van red meranti hardhout; alle overige buitenkozijnen van aluminium met schuiframen. Binnendeurkozijnen van aluminium met bovenlicht en geschilderde opdekdeuren.
Brandwerend plaatmateriaal:                              aan de binnenkant van het verwarmingshok, de binnenkant van de meterkast en om de schoorsteenbuizen, doorlopend tot op het dak van de woningen is, zoals in veel woningen uit het begin van de jaren 70, asbest verwerkt.
Voor eventuele verwijdering: zie het onderwerp Asbest.

Plattegronden van woning, leidingen, kabels en riool
Onderstaand kunt u via een aantal linken de plattegronden vinden van zowel de woningen als van alle leidingen, kabels en riool.

Plattegronden Eurowoning

Bekabeling en riolering

Dakbedekking

De oude mastiek dakbedekking is bij tal van woningen reeds vervangen. Voor wie toe is aan een nieuw dak hieronder een aantal tips.
Ga allereerst in zee met een erkend dakbedekkersbedrijf. Er zijn veel bedrijven die tegen aantrekkelijke prijzen uw dak vervangen, maar hoe zit het met de garantie? Zorg er voor dat u minimaal tien jaar garantie krijgt op de dakbedekking en (zo mogelijk nog belangrijker) op het aanbrengen van de dakbedekking. Een ‘verzekerde garantie’ is in dit geval het meest veilig. Hierbij brengt men de gehele garantie onder bij een verzekeringsmaatschappij. Een erkende dakdekker kan u hier meer over vertellen. Laat bij vervanging van de dakbedekking ook direct de isolatie aanpassen volgens de huidige normen! Raadpleeg hiervoor het rapport van het E-team.
TIP Het komt nogal eens voor dat bij het vervangen van de dakbedekking er grind in de hemelwaterafvoer terechtkomt (die loopt door de schacht in de woning). Doordat dit grind met een enorme vaart in de bocht in de kruipruimte valt, wil er wel eens een gat in de pijp slaan waardoor u wateroverlast in de kruipruimte kunt krijgen. Laat de dakdekker dit gat dus goed afschermen.

Energiebesparing

Zoals eerder genoemd heeft het E-team (een bewonersinitiatief in onze wijk) een rapport opgesteld speciaal gericht op onze woningen met daarin de mogelijkheden voor energiebesparing. In dit rapport: advies-energiebesparing 2012 leest u wat de maatregelen zijn die het meeste opleveren, comfort verhogend en mogelijk ook waarde verhogend zijn. Het E-team heeft hiervoor de milieuprijs van de gemeente Leusden gekregen.

Kwaliteit grind-betonplaten

De constructie van de Eurowoningen is gedegen. Toch kan het zeker de laatste jaren voorkomen dat de grind-betonplaten aan de kopse kanten gaan afschilferen waarbij de wapening bloot komt te liggen. Deze wapening is dan verroest. Dit proces heet carbonatatie: verzuring van het beton als gevolg van o.m. de zure regen. Dit proces doet de constructie van de woning geen geweld aan, maar Iaat er wel wat aan doen. Een erkend betonrenovatie bedrijf kan dit proces vertragen / stoppen en de beschadigde plekken herstellen.

Let op:
Aangeraden wordt vuil geworden gevelplaten van grindbeton niet te reinigen met een hogedrukspuit. Hierdoor worden de platen alleen maar sneller vuil. Wilt u de platen toch schoonmaken, doe dit dan handmatig.

Brandpreventie

Woningen waarbij de glazen kooi op de eerste etage is komen te vervallen lopen wat meer risico op ernstige gevolgen bij brand vanwege het zogenaamde schoorsteeneffect in het trappenhuis. Neem dus maatregelen om brand te voorkomen. Plaats rookmelders, op iedere etage één of meer. Nadere informatie te verkrijgen bij de brandweer. Bent u in het bezit van een open haard, laat dan de schoorsteen minimaal 1x per jaar vegen. Veel verzekeringsmaatschappijen eisen dit zelfs. Vraag om een bewijs! Wilt u nog een open haard laten plaatsen, vraag dan voordat u begint of het rookkanaal hiervoor wel geschikt is.

Inbraakpreventie

De Eurowoningen zijn in hun oorspronkelijke vorm niet erg inbraakveilig.
TIP Zet sloten op de schuifpuien (een lat alleen is niet voldoende!).
TIP Plaats een inbraakveilig voordeurslot. Op het gemeentehuis en bij de politie zijn brochures over deze onderwerpen verkrijgbaar.
TIP Vraag met betrekking tot de intercom aan uw pleinvertegenwoordiger(ster) of andere pleinbewoners welke maatregelen het beste genomen kunnen worden.

Asbest

In onze huizen komt standaard op een aantal plaatsen asbest voor, Dit is destijds gebruikt als brandwerende plaat zoals in veel woningen die gebouwd zijn in de zeventiger jaren.. De asbest vormt geen direct risico: alleen bij het verzagen of boren van het plaatmateriaal komen de vezels in de lucht. Asbest komt voor aan de binnenkant van het verwarmingshok, de binnenkant van de meterkast en om de schoorsteenbuizen, doorlopend tot op het dak van de woningen.  Voor het verwijderen hiervan zijn veiligheidsmaatregelen nodig. Ook kan het materiaal niet zomaar gestort worden op het afvalstation. Kijk op de website van de gemeente welke maatregelen er genomen moeten worden bij verwijdering.

Groenstichting Rozendaal

Dolomietenpad 1
3831 EX Leusden
DagelijksBestuur@groenstichting.nl

©2023 Copyright Groenstichting Rozendaal | Privacyverklaring | Bouw: Appel en Eelman

Volg ons ook op