Parkwijk Rozendaal

Openbaar groen in de wijk

Eén van de unieke kenmerken van onze wijk is de parkachtige omgeving die van het wonen in deze wijk een beleving maakt. ‘Groen is emotie’ en in de wijk is dan ook veel emotie te beleven in de vorm van waterpartijen, prachtige bomen en struiken, maar zeker ook een enorme diversiteit aan bloemen en planten . Daaraan toegevoegd, is er een grote hoeveelheid speelruimte voor jong en oud. Naast het zwembad met ligweide en de tennisbaan, zijn er trapveldjes, een basketbalveld, en het pirateneiland dat is aangelegd voor de jeugd om hutten te bouwen. In verschillende seizoenen kan men vruchten plukken en rapen op veel plekken in het park. Zo kan men volop hazelnoten en tamme kastanjes vinden, maar ook walnoten. Verder is er een bramenveldje en kun je op diverse plaatsen frambozen plukken.

Groencommissie

Omdat het beheer van het openbaar groen niet in handen ligt van de gemeente maar van de Groenstichting, hebben bewoners inspraak in de inrichting en onderhoud van het groen. De groencommissie adviseert het bestuur over het beleid en de aanpak inzake het onderhoud van het groen in de wijk. De groencommissie werkt vervolgens plannen uit inclusief de daarbij behorende budgetten met offertes. Het DB c.q. het algemeen bestuur stelt uiteindelijk vast of de plannen verwezenlijkt kunnen worden en geeft via de beheerder van het park opdracht tot uitvoering. De groencommissie bestaat in principe uit een vijftal leden en komt één maal per maand bij elkaar. Tijdens een vergadering zijn meestal ook de beheerder, één van de DB leden en zo nodig de hovenier aanwezig voor een zo direct mogelijke communicatie.

Het onderhoud van de waterpartijen, paden en bruggetjes vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De groencommissie heeft hier geen directe invloed op. De uitvoering van het groenonderhoud wordt gedaan door Fa. Van Beers, die zijn opdrachten krijgt van het DB via de beheerder van de wijk. De hovenier bepaalt niet wat er met het groen in de wijk gebeurt, maar de details worden wel door de hovenier ingevuld vanuit zijn kennis van het groen. De hovenier neemt – soms – ook deel aan alle groencommissievergaderingen en kan zo sparren met de groencommissie.

Inspraak bewoners en wensenformulier

Als bewoner van Park Rozendaal heeft u de mogelijkheid uw wensen betreffende het groen in uw directe omgeving kenbaar te maken. U  kunt aanvragen over het kappen van bomen of struiken direct naast of achter uw woning doen via het downloaden van het  formulier: Aanvraagformulier kap en snoei openbaar groen. Het formulier kunt u vervolgens invullen en e-mailen aan: groen@groenstichting.nl of ingevuld in de brievenbus doen naast de ingang van het zwembad. Kapaanvragen moeten in principe vóór 1 juni bij de Groencommissie worden ingediend. Snoei-aanvragen kunt u indienen bij de beheerder.

Het groenbeleid in de wijk

Het groenbeleid is gebaseerd op een plan dat in 1998 is opgesteld aan de hand van de mening van de bewoners over hoe het groen er in de wijk uit zou moeten zien. Dit plan wordt het IPC plan genoemd, naar de samenstellers van het plan. Kort samengevat beoogt de groencommissie het creëren van een parkachtige omgeving waarin schoonheid, functionaliteit en privacy met elkaar in evenwicht zijn.

De groencommissie snoeit alleen bomen indien er sprake is van overlast door overhangende takken. Ook als er sprake is van een monumentale of beeldbepalende boom, kan worden overwogen een boom te snoeien. Zie het hoofdstuk ‘ecologische feiten en weetjes’ voor meer informatie over dit onderwerp.

Overhangend groen mag door u zelf worden verwijderd, mits dit met beleid wordt uitgevoerd. Alleen bij hele grote takken zal de groencommissie tot actie overgaan, als u een aanvraag hiertoe indient.

Groenrenovatie volgens ipc plan

Het groenbeeld dat in het IPC plan 1998 staat beschreven komt niet overeen met het groen zoals we dat nu kennen in een groot gedeelte van de wijk. Veel groen is verwilderd en bomen zijn torenhoog gegroeid. Om dat te veranderen is er in 2009 een start gemaakt met de renovatie van het groen in de wijk. Het stuk groen achter het zwembad is als ‘pilot’ gebruikt om uit te vinden wat er komt kijken bij zo’n make-over. 

Met name de inventarisatie van het bestaande groen, de planning voor kappen en herplant en communicatie met bewoners moest voor het eerst grootschalig worden uitgezocht.

In 2010 is er, na afronding van de pilot, een planning opgesteld om de hele wijk in 9 jaar te re-stylen. De wijk zal in zeven stappen worden aangepakt. Ieder jaar wordt gekeken welk stuk het meest urgent is. De aanpak van de buitenranden van de wijk zal mede afhangen van de plannen van de gemeente in verband met het aanpakken van de Asschatterweg en de Torenakkerweg.

Ecologische feiten en weetjes

Snoeien van bomen:

Als bomen gesnoeid of opgekroond worden , zoals de gemeente dat doet, dan geven de meeste bomen en struiken extra uitschieters aan de onderkant of op de stam. Om het onderhoud in de wijk te beperken, worden bomen dan ook in principe niet gesnoeid.

Brandnetels:

Brandnetels groeien op voedzame grond. Vaak krijgt de bodem na het kappen van een boom een flinke opleving, waardoor er direct na de kap brandnetels gaan groeien. Deze brandnetels zorgen dan op hun beurt voor uitputting van de grond, waardoor ze op den duur verdwijnen. Op plaatsen waar snoeiafval wordt neergegooid is de grond rijk aan voedingsstoffen en dus zullen er veel brandnetels groeien. Om deze reden haalt de hovenier altijd de resten van het maaien weg.

Een mooie boom of struik heeft ruimte nodig:

Een boom of struik kan pas mooi en groot uitgroeien als hij de ruimte krijgt om te groeien. Een vrijstaande boom of struik zal zijn natuurlijke vorm aannemen en ingeval van bloesem, zal de boom ook het rijkst bloeien en vruchten dragen. Om deze reden laat de groencommissie bomen en struiken die in elkaar groeien verwijderen om op die manier een parkachtige omgeving te krijgen en te houden.

Groenstichting Rozendaal

Dolomietenpad 1
3831 EX Leusden
bestuur@groenstichting.nl

©2023 Copyright Groenstichting Rozendaal | Privacyverklaring | Bouw: Appel en Eelman

Volg ons ook op