Update Nieuwbouw Zwembadgebouw

6 december 2021 | Nieuws

11 september was de laatste dag dat het zwembad in onze wijk geopend was. We kunnen ons goed voorstellen dat iedereen nieuwsgierig is naar de vorderingen aangaande de nieuwbouw. Vandaar dat wij u middels deze brief willen informeren over de ontwikkelingen en vorderingen omtrent het nieuwbouw project. In februari 2022 heeft de wijk, via een stemming, aan het bestuur gevraagd om scenario B in detail uit te werken en die voor te leggen aan de wijk. Dit scenario betreft het ontwikkelen van een nieuw zwembadgebouw voorzien van duurzame installaties, die ervoor zorgen dat er geen gas meer nodig is voor de energievoorziening. Als wijk willen we een gebouw realiseren dat ook in de kern een bijdrage levert aan de activiteiten van de Groenstichting en daarnaast een belangrijke bijdrage zal leveren aan een sterke onderlinge verbinding en verbetering van het woon- en leefmilieu in de wijk.

Communicatie naar de wijk
Het is altijd moeilijk in te schatten hoeveel details te communiceren met de bewoners. De ene bewoner heeft behoefte aan wat meer detailinformatie, de ander misschien wat minder.
Verderop in de brief zullen we uitleggen hoe we de bewoners optimaal gaan informeren en de gelegenheid zullen geven om vragen te stellen.

Huidige stand van zaken
De selectie van deelnemende bedrijven voor de vorming van het bouwteam is afgerond. Op 30 augustus jl. heeft de werkgroep, samen met het Dagelijks Bestuur en kandidaat bedrijven om de tafel gezeten om de bereidheid tot samenwerking in een bouwteam te toetsen. De werkgroep heeft ook een keuze gemaakt ten aanzien van de werkgroepleden, die ieder met hun eigen expertise, zullen deelnemen in het bouwteam.

Geselecteerde bedrijven voor het bouwteam
Davelaarbouw BV uit Woudenberg, een ervaren en solide familiebedrijf actief op het gebied van nieuwbouw, verbouw en renovatie. Tevens zijn zij gespecialiseerd in brandveiligheid en akoestiek. Treetek BV, Houtbouw, een bedrijf dat wil bijdragen aan een vernieuwende en schone bouwcultuur. Zij bouwen met biobased materialen en staan voor bouwtechnische effici├źntie en kostenbeheersing. Linthorst Techniek, een bedrijf dat duurzaamheid en rendabel bouwen centraal stelt. Zij werken in veel verschillende marktsegmenten en zijn ook specialist in zwembaden. Omdat het bij ons om een combinatie van bestaande techniek en nieuwe techniek gaat is dit een partij die de competentie heeft om dit project op zich te nemen.

Als bestuur hebben we veel vertrouwen in het hierboven beschreven proces. Wij wensen het bouwteam en met name onze werkgroepleden Ad Rabenort (voorzitter), Floortje Keijzer (architect), Sander van de Kamp (projectleider) en Jasper Rabenort (architect) veel succes.

Opdracht Bouwteam
In het bouwteam worden het ontwerp, de technische uitwerking en kostenraming hand-in-hand verder in detail uitgewerkt, met als doel te komen tot een definitief ontwerp inclusief een sluitende begroting. Voorafgaand aan de uitwerking vindt er een zogenaamde demarcatie meeting plaats waar de betrokken bedrijven heel helder de taken, verantwoordelijkheden en overlappen zullen vastleggen. Inmiddels heeft het bouwteam ook bevestigd snel te komen met een zogenaamd voorlopig ontwerp (VO) waaraan een eerste begroting gekoppeld is. De werkgroep zal dit challengen en uiteindelijk komen we tot een definitief ontwerp (DO) met een daaraan gekoppelde definitieve offerte. Waarmee het bouwteam dan het eindresultaat van deze fase heeft opgeleverd. De aannemer Davelaar zal tijdens de uitvoering de leiding nemen, aanspreekpunt zijn voor alle partijen en de verantwoordelijkheid dragen voor de planning. Op regelmatige basis hebben we (bestuur, werkgroep zwembadgebouw) overleg over de te nemen stappen en zullen we de voortgang bespreken.

Financiering
Wij zijn al een geruime periode in gesprek met diverse instanties (banken, fondsen, garantstellers en private partijen) aangaande de mogelijkheid tot financiering en de daarbij behorende voorwaarden en condities Een belangrijk onderwerp voor financiers is de definitieve begroting die goed onderbouwd dient te zijn met gespecificeerde offerte(s). Nu wij zicht hebben op de uitkomst van het bouwteam komen alle stappen in een stroomversnelling. In oktober ronden wij de gesprekken met betrekking tot de financiering af zodat wij ook dit onderdeel mee kunnen nemen in de meerjarenbegroting die onderdeel zal zijn van de detailuitwerking naar de wijk. Als bestuur streven we natuurlijk uiteindelijk naar een zo laag mogelijk maandbedrag.

De Wijk, wijkbijeenkomst en goedkeuring
We kunnen het niet genoeg benadrukken dat de gehele wijk de opdrachtgever zal zijn van de finale opdracht. Deze brief is de eerste van een reeks van nieuwsbrieven waarmee wij u frequent gaan informeren over de voortgang en vorderingen van het totale proces. Daarnaast zullen er regelmatig nieuwsflitsen op onze website verschijnen. Om iedereen zo optimaal mogelijk bij dit proces te betrekken en te informeren zullen wij uiterlijk eind november een wijkbijeenkomst organiseren. U krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging. Gedurende deze bijeenkomst zal er een presentatie zijn van de werkgroep en het bouwteam en wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en op- en aanmerkingen te maken. Tijdens de presentatie zullen wij u ook volledig inzicht geven in het definitieve ontwerp en de keuzes die gaandeweg zijn gemaakt. Daarnaast zullen de begroting, de financiering die we voor dit project aan willen gaan en de impact die dit heeft op de maandelijkse bijdrage uitvoerig aan de orde komen. We vinden het als bestuur belangrijk dat iedereen dezelfde informatie krijgt en zich gehoord voelt middels het stellen van vragen. In de weken na deze wijkbijeenkomst zal er een stemming in de wijk plaatsvinden. Over deze procedure gaan wij u binnenkort vanuit het bestuur verder informeren.

Afsluitend
Zoals eerder gezegd kunnen we ons voorstellen dat iedereen heel nieuwsgierig is. Het tijdspad van dit omvangrijke project zullen we in een volgende nieuwsbrief wat verder omschrijven. U zult begrijpen dat naarmate het project vordert hier enige afwijkingen in plaats kunnen vinden. Indien u tussentijdse vragen heeft kunt u die richten aan de werkgroep. Veel voorkomende vragen zullen ook meegenomen worden in de nieuwsbrieven, zodat u allemaal op de hoogte bent en blijft aangaande dit prachtige verbindende initiatief in de wijk.

Werkgroep Zwembadgebouw
Heeft u een vraag voor de werkgroep Zwembadgebouw? Stuur dan een mail naar zwembadgebouw@groenstichting.nl

Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep en het bestuur van de Groenstichting
Kees van Opdorp
Voorzitter

Meer info

Groenstichting Rozendaal

Dolomietenpad 1
3831 EX Leusden
DagelijksBestuur@groenstichting.nl

┬ę2023 Copyright Groenstichting Rozendaal | Privacyverklaring | Bouw: Appel en Eelman

Volg ons ook op